Tema Subtema
1. Desenvolupament sostenible en el Medi Urba. 1.1. Noció del desenvolupament sostenible.
1.2. Urbanisme sota els principis del desenvolupament sostenible.
1.3. El desenvolupament sostenible en l'ordenament jurídic urbanístic espanyol.
1.4. Desenvolupament sostenible a la renovació urbana.
2. Normativa estatal i autonòmica. 2.1. L'ordenació urbanística. Antecedents històrics. Fonamentació constitucional i estatutària.
2.2. Distribució constitucional de competències.
2.3. Drets i deures dels ciutadans.
2.4. Estatut jurídic de la propietat.
2.5. Principis generals de l'actuació urbanística.
3. Règim urbanístic del sòl 3.1. Classificació del sòl.
3.2. Aprofitament urbanístic.
3.3. Estatut de la propietat immobiliària.
3.4. Sistemes urbanístics generals i locals.
3.4. Estàndards urbanístics.
4. Figures de planejament 4.1. Planejament territorial.
4.2. Planejament urbanístic
5. Elaboració i aprovació del planejament. 5.1. Actes preparatoris.
5.2. Elaboració i aprovació dels plans.
5.3. Efectes de l'aprovació definitiva i de la publicació del planejament.
5.4. Vigència, modificació i revisió dels plans.
5.5. Participació ciutadana en la elaboració del planejament.
6. Gestió Urbanística 6.1. Requisits previs per l'execució del planejament.
6.2. Delimitació polígons d'actuació.
6.3. Tramitació dels instruments de gestió urbanística.
6.4. Sistemes d'actuació: reparcel·lació i expropiació.
7. Intervenció administrativa en l'edificació i ús del sòl. 7.1. Les llicències urbanístiques i els règims de comunicació.
7.2. Competència i procediment d'atorgament.
7.3. El silenci administratiu.
7.4. La caducitat de la llicència.
7.5. El deure urbanístic de conservació.
7.6. Les llicències d'activitat.

8. La protecció de la legalitat urbanística. 8.1. La restauració de la realitat física alterada o transformada.
8.2. La Disciplina urbanística: El dret urbanístic sancionador.
8.3. Infraccions i sancions.
8.4. El procediment sancionador.
8.5. La tutela judicial de l'urbanisme. El dret penal urbanístic.