Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A3
A6
B2
B3
C3
Anàlisi i resolució de casos pràctics relacionats amb l'assignatura. Encara que durant el curs podran realitzar-se més supòsits pràctics, únicament s'avaluaran dos d'ells. Aquests supòsits pràctics es posaran amb antelació suficient a disposició dels alumnes en el moodle. Els casos pràctics avaluatius hauran de lliurar-se per escrit a través del Moodle en la data fixada pel professor. No s'admetran entregues extemporànies. La resolució dels casos pràctics avaluatius s'hauran d'exposar oralment a través del sistema de webconferencia Adobe Connect. 60%
Fòrums de debat
A1
A3
A6
B2
B3
C3
Es valorarà la participació i l'argumentació de les intervencions dels estudiants als fòrums i debats plantejats al llarg de l'assignatura. 10%
Proves objectives de tipus test
A1
B3
C3
Durant el curs es realitzaran diversos proves objectives de tipus test, pero únicament s'avaluarà la última prova que serà un compendi de les preguntes anteriorment plantejades. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Amb caràcter general, es seguirà un sistema d'avaluació continuada. Els alumnes seran avaluats a partir de la realització d'una sèrie d'activitats avaluatives, especificades en l'apartat anterior. Els alumnes que no segueixin o no superin el sistema d'avaluació continuada hauran de realitzar una prova final de l'assignatura, que es realitzarà de forma oral.
A aquests efectes, s'utilitzarà la webconferencia ( Adobe Connect, disponible a la plataforma Moodle ) o altres eines. -->