Assignatures que en continuen el temari
DIDÀCTICA GENERAL I/11111001

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DIDÀCTICA GENERAL II/11111006