Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL/11111103

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DIDÀCTICA GENERAL I/11111001

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIDÀCTICA GENERAL II/11111006