Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 15 30
Pràctiques a través de TIC
5 25 30
 
Atenció personalitzada
10 10 20
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat