Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOESTADÍSTICA/11161003
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014