Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA/12082017
TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I/12082022