Codi  
A1 Espais geogràfics regionals.
A2 Història i pensament de la disciplina geogràfica
A3 Geografia humana, econòmica i social.
A4 Geografia física i medi ambient.
A5 Ordenació del territori.
A6 Mètodes d’informació geogràfica.
A8 Utilitzar la informació geogràfica com a instrument de interpretació del territori.
A9 Combinar les dimensions temporal i espacial en la explicació dels processos socioterritorials.
A14 Treball de camp i coneixements directes del territori.
A15 Elaborar i interpretar informació estadística.
A16 Conèixer, comprendre i interpretar el territori.
A17 Interrelacionar el medi físic i ambiental amb l’esfera social i humana.
A21 Comprendre les relacions espacials.
A24 Ordenar i sintetitzar informació.
A26 Entendre els problemes de forma multidimensional.
B5 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
B8 Capacitat d’anàlisis i síntesis.
B10 Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi.
B18 Raonament crític.
B19 Compromís ètic.
B27 Sensibilitat vers el medi ambient.
C2 Utilitzar com a usuaris les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.