Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. Concepte de planejament territorial. Diferències i relacions entre urbanisme i
planejament territorial. Planejament i organització territorial. Planejament territorial i
planejament estratègic.
2. Antecedents generals del planejament territorial.
3. Antecedents a Catalunya. El concepte de Catalunya Ciutat. El Regional Plànning. El
Pla Macià. El Pla general d’Obres Publiques de 1935. El Pla provincial de Barcelona.
El Pla d’ordenació de la comarca de Barcelona. El Pla general metropolità de Barcelona.
4. Sistemes de planejament territorial: planejament en cascada i planejament en xarxa.
5. La llei de política territorial de Catalunya. El Pla territorial general i els Plans
territorials parcials. Planejament territorial sectorial. Conceptes, formulació i estructura.
Relacions entre plans.
6. Altres planejaments: plans directors territorials i plans directors urbanístics. El
planejament urbanístic com a concreció del planejament territorial.
CONTINGURS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Les pràctiques inclouran l’anàlisi del planejament vigent amb l'estudi d'un cas i l'esbós d'un planejament territorial concret.