Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
30 60 90
Debats
2 4 6
Pràctiques de camp/sortides
8 8 16
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
3 6 9
Presentacions / exposicions
2 4 6
Treballs
5 10 15
 
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves de desenvolupament
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat