Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: continguts, bibliografia bàsica, treballs i pràctiques a realitzar i sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició de continguts teòrics
Debats Debat en grups sobre un tema referent a la planificació territorial de Catalunya
Pràctiques de camp/sortides 1 sortida guiada i 1 sortida de treball de camp
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Sessions pràctiques amb excercicis on s'utilitzin bases de dades geogràfiques
Presentacions / exposicions Exposició a classe (grups) dels resultat obtinguts del treball de camp realitzat
Treballs Lectura i anàlisi d'articles relacionats amb el planejament territorial de Catalunya i treballs relacionats amb les pràctiques