Descripció Pes
Debats Preparació i participació en el debat 15%
Pràctiques de camp/sortides 1 sortida guiada on l'alumne d'una manera guiada rebrà informació i 1 sortida de treball de camp amb treball autònom per part de l'alumne 20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Dossier de les pràctiques explicades i inicades per l'alumen de manera individual a l'alula informàtica 15%
Presentacions / exposicions Exposició a classe i presentació per escrit 10%
Treballs Presentació dels diferents treballs sol·licitats 15%
Proves de desenvolupament Prova on l'alumne ha de mostar els coneixements adquirits sobre planejament territorial de Catalunya 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria