Tema Subtema
Introducció i conceptes previs Definició de comunicació i establiment del seu camp d'estudi

Informació - comunicació

Modernitat - postmodernitat
Societat, cultura i comunicació
Cultura de masses, indústria de la cultura i cultura mediàtica

Societat de la informació

De la globalitzció a la societat en xarxa

La opinió pública
El periodisme i els mitjans de comunicació de masses
Teoria general sobre els mitjans: Marshal McLuhan

El periodisme

La notícia: producció, circulació i consum

Estudi dels mitjans de comunicació: prensa, radio, televisió, mitjans digitals
Els models de comunicació Models linials: Lassell, Shannon i Weaver

Model circular de Schramm

Model general de la comunicació de Gerbner

Model d'acció dramàtica de Burke

Model semiòtic d'Umberto Eco
Teories de la comunicació Perspectiva interpretativa: Escola de Palo Alto, Escola de Chicago, Interaccionisme Simbòlic, Construccionisme

Perspectiva funcionalista

Perspectiva crítica: Escola de Frankfurt, Estudis Culturals