Tema Subtema
I PROBABILITAT 1. Variables aleatòries unidimensionals
2. Models de distribució de probabilitat
3. Distribució normal i distribucions relacionades
II INFERÈNCIA ESTADÍSTICA 4. Mostreig. Distribucions mostrals
5. Teoria de l’estimació
6. Contrast d’hipòtesi paramètrica
7. El model de regressió lineal