Tema Subtema
TEMA 1. L'EMPRESA COM A REALITAT ECONÒMICA 1.1.L’empresa i el sistema econòmic.
1.2.Funcions de l’empresa com a agent econòmic.
1.3.Introducció conceptual a l’empresa: organització i sistema.
1.4.la figura de l’empresari i de l'emprenedor: la creació d'empreses.
1.5..Classes d’empreses.
1.6.Importància i gestió de les PIMES.
TEMA 2. L'ENTORN EMPRESARIAL 2.1.Concepte i naturalesa de l'entorn.
2.2.Factors de l’entorn i efectes sobre l’empresa.
2.3.Els grups d’interès a l’empresa.
2.4.L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa.
2.5.La competitivitat empresarial
TEMA 3. LES DECISIONS A L'EMPRESA 3.1.El procés de presa de decisions.
3.2.Tipus de decisions: racionalitat limitada.
3.3.Models de presa de decisions.
3.4.Decisions en situació de certesa, risc i incertesa.
3.5.Els arbres de decisió.
TEMA 4. ELS SUBSISTEMES EMPRESARIALS 4.1.Els subsistemes constitutius de l’empresa.
4.2.El subsistema productiu i d’operacions.
4.3.El subsistema comercial.
4.4.El subsistema de recursos humans.
4.5.El subsistema d’inversió i finançament
TEMA 5. LES FUNCIONS ADMINISTRATIVES 5.1.Funcions, nivells i naturalesa del treball directiu.
5.2.Planificació i objectius a l’empresa.
5.3.L'estructura organitzativa.
5.4.Integració del personal a l’organització.
5.5.Motivació, lideratge i cultura empresarial.
5.6.Control de l’activitat.