Altres comentaris i segona convocatòria

Qualificació

Proves objectives de preguntes curtes 50%

Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L'alumne ha de respondre de manera directa i breu mitjançant els coneixements que té sobre la matèria.

Proves pràctiques 50%

Activitats, problemes o casos a resoldre. l'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura.