Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Se han de resoldre exercicis en grup al final de cada tema. A més se han de exposar els exercicis en classe. També es valora la discussió dels exercicis. 30%
Proves pràctiques Un examen final de tots els continguts de la assignatura. Per a poder aprovar la assignatura la nota del examen ha de ser com a mínim un 4 sobre 10. 60%
Altres

Es valora la participació en classe.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria