Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
28 42 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
15 30 45
Pràctiques a través de TIC
0 14 14
 
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves pràctiques
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
15 0 15
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat