Objectius Competències
Descriure les característiques de les diferents estructures tipus que poden identificar-se en un mercat, així com de les implicacions de cadascuna d'elles sobre el benestar social. A3
Conèixer les diferents formes de cooperació i col·lusió que poden adoptar les empreses. A3
A9
Comprendre els incentius a establir acords col·lusius per part de les empreses, i avaluar l'estabilitat d'aquests acords al llarg del temps. A3
A9
Contrastar els models teòrics que intenten explicar el comportament de les empreses, amb evidència empírica proporcionada per estudis més recents A3
A9
A10
Llegir i entendre articles científics publicats (la majoria d'ells en anglès) que tracten els temes de l'Economia industrial A3
A8
B3
C1