Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries El professor dedicarà la primera hora del curs a explicar als alumnes en què consisteix l'assignatura; en concret enunciarà breument tant els continguts del temari com els criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició oral per part del professor sobre els continguts bàsics de l'assignatura. A més de donar una visió general sobre els mateixos, sovint és farà referència al treball dut a terme per diferents autors sobre temes d'economia i política industrial, i es discutiran a classe els articles científics publicats per part d'aquests autors.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Per a cada, s'assignaran i es resoldran a classe exercis pràctics (numèrics i d'anàlisi gràfic) relacionats amb els continguts teòrics de l'assignatura.