Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Al llarg del curs es realitzen 2 proves que consistiran en una sèrie de preguntes curtes i problemes numérics, en les quals l'alumne haurà de demostrar que ha assimilat bé els conceptes teòrics i que sap resoldre els exercicis pràctics.
Cada prova comptarà un 30% de la nota final d'avaluació continuada.
Per a fer l'avaluació continuada cal treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor.

L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.
60%
Altres

Realització de treballs en grup i exposició a classe les darreres setmanes del curs. Aquest treball comptarà un 20% de la nota final de l'avaluació continuada. Cada assignació de deures (exercicis pràctics) es recolliran i 3 d'ells seràn avaluats, representant un 20% de la nota final de l'avaluació continuada.

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.