Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
5 7.5 12.5
Sessió Magistral
17 17 34
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
14 24.5 38.5
Treballs
18 40.5 58.5
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
2 0 2
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat