Descripció Pes
Treballs Treballar en equip en el disseny d'un informe que expliqui aspectes relacionats amb l'economia del transport (a partir de la recerca de dades) i en la resolució de problemes. 50%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes directes sobre aspectes concrets que avaluïn els continguts i competències de l’assignatura 25%
Proves pràctiques Pràctiques i preguntes en format d'exercici pràctic que avaluïn la resolució de problemes 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- Avaluació continuada: l'alumne realitzarà durant el curs les proves i pràctiques que s'aniràn proposant, totes elles suposaran el 100% de la qualificació i es farà mitjana per obtenir la nota final. Les notes de les parts aprovades alliberaran matèria en 1a / 2a convocatòria. - L'alumne que no opti per a l'avaluació continuada realitzarà un examen final el dia de la 1a / 2a convocatòria sobre tot el temari i suposarà el 100% de la qualificació.