Tema Subtema
TEMA 1. L’efecte palanca i risc 1.1. Concepte
1.2. Palanquejament operatiu i financer
1.3. Anàlisi de la rendibilitat financera.
1.4. El risc econòmic i el risc financer. Mesures
TEMA 2. Cost de capital 2.1. Concepte de cost de capital i factors que el determinen
2.2. El cost del capital propi. Models
2.3. El cost del finançament aliè
2.4. El cost de capital mig ponderat
TEMA 3. Estructura de capital 3.1. El problema de l’estructura de finançament
3.2. Tesi tradicional
3.3. El model de Modigliani-Miller (MM)
3.4. Trade off theory
3.5. Altres factors explicatius
TEMA 4. Política de dividends 4.1. El problema de la política de dividends
4.2. La irrellevància de la política de dividends: el model de MM
4.3. El model de Gordon-Shapiro
4.4. Altres factors explicatius