Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A6
B4
B5
C2
C3
C4
Els coneixements teòrics i pràctiques seran avaluats en les diferents sessions, així com amb la realització de diversos treballs.
Durant el curs es lliuraran 2 treballs (10% cadascun) i un treball final (10% ).
30%
Proves mixtes
A2
A6
B4
C3
C4
Els coneixements teòrics i pràctics, tant de les sessions magistrals com de les pràctiques a través de TIC, seran avaluats a través de proves mixtes. Aquestes podran incloure preguntes de desenvolupament, preguntes curtes, test i problemes.
Prova tema 1: 15%
prova tema 2: 15%
prova tema 3 i final: 40%
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria

per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja segons la ponderació de més amunt.


En segona convocatòria

en cas de que la nota de l'examen final sigui superior a la que s'obtindria d'aplicar els criteris (70-30%) prevaldrà la nota de l'examen final, passant a suposar aquesta el 100% de la nota.