Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
COMPTABILITAT FINANCERA/16204002
ESTADÍSTICA I/16204007