Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).
Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.
 A4 Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.
Dissenya els mecanismes de control adients.
Realitza pressupostos econòmics i financers.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B5 Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 En les seves presentacions utilitza medis de suport
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric