Tema Subtema
TEMA 1. SISTEMA INTEGRAT DE PLANIFICACIÓ I CONTROL 1.1. LA PLANIFICACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA A L’EMPRESA
1.2. FUNCIONAMENT D’UN SISTEMA INTEGRAT DE PLANIFICACIÓ I CONTROL
1.3. EL PLA OPERATIU ANUAL. AVANTAGES I INCONVENIENTS
1.4. REQUISITS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA INTEGRAT DE PLANIFICACIÓ
1.5. EL QUADRE DE COMANDAMENT (QC)
TEMA 2. LA PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 2.1. EL PRESSUPOST OPERATIU
2.2. ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST OPERATIU
2.3. EL COMPTE DE RESULTATS
2.4. EL COMPTE DE RESULTATS D’UNA EMPRESA INDUSTRIAL
2.5. ANÀLISI DEL PUNT D’EQUILIBRI
TEMA 3. LA PLANIFICACIÓ FINANCERA 3.1. LA PLANIFICACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA A L’EMPRESA
3.2. LA POLÍTICA DE CIRCULANT
3.3. DETERMINACIÓ DEL CASH-FLOW I DE L’EFE
TEMA 4. EL CONTROL DE GESTIÓ 4.1. MODELS D’ANÀLISI DE DESVIACIONS
4.2. DESVIACIÓ EN EL RESULTAT
4.3. ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT FINANCERA