Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A4
28 26 54
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B3
B5
B6
C2
26 62 88
Atenció personalitzada
1 2 3
 
Proves orals
A2
A4
B6
C4
2 0 2
Proves de desenvolupament
A2
A4
B3
B5
1 0 1
Proves pràctiques
A2
A4
B6
C2
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat