Descripció
Durant el curs es durà a terme una atenció personalitzada dels diferents grups de treball en les sessions de pràctiques. A més a més, s'atendrà individualment als alumnes cas que ho sol·licitin en les hores destinadades a tal efecte.