Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves orals
A2
A4
B6
C4
Defensa del treball al final del quadrimestre 10%
Proves de desenvolupament
A2
A4
B3
B5
Realització al llarg del quadrimestre d’un pla d’empresa (financer)

50%

Proves pràctiques
A2
A4
B6
C2
Examen final de caràcter pràctic 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura, tant en primera com en segona convocatòria, és avaluable a través d'avaluació continuada (AC), que consisteix en les següents activitats:

Proves i treballs: un 60% de la nota provindrà del treball realitzat en grup que s'haurà de defensar al final del curs.

Examen final: el 40% restant provindrà d'un examen final pràctic.

Comentaris:

en segona convocatòria, en cas de que la nota de l'examen final sigui superior a la que s'obtindria d'aplicar els criteris (60-40%) prevaldrà la nota de l'examen final, passant a suposar aquesta el 100% de la nota.