Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B7 Coneix el concepte de desenvolupament sostenible
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa