Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes. Al principi del curs cada professor indicarà les seves hores d'atenció.