Altres comentaris
Assignatura no portada al dia és al final, molt probablement, assignatura suspesa.