Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial o activitats similars. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especificarà durant les primeres setmanes del curs.
40%
Proves objectives de tipus test
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.