Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut