Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ECONOMIA MUNDIAL/16214105