Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Classe de presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Tractament de dades mitjançant full de càlcul.