Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
B6
B7
C5
C6
Cada tema treballat a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les 5 millors avaluacions obtingudes en els diferents temes, ponderant cadascuna d'elles un 20% sobre la nota final. 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.