Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves institucions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.