Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.
Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la composició dels ingressos i la despesa pública.
Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents instruments de control d’aquesta gestió.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa