Tema Subtema
TEMA 1. Economia i sector públic: introducció 1. Què és l’economia pública?
2. Què o qui és l’Estat?
3. Activitat econòmica de l’Estat
TEMA 2. Model de referència: Economia del Benestar 1. Economia de mercat
2. Concepte d’eficiència de Pareto
3. Teoremes fonamentals de l’Economia del Benestar
TEMA 3. Béns públics 1. Provisió òptima
2. Provisió privada
3. Provisió pública
4. Mecanisme de revelació de preferències
TEMA 4: Externalitats 1. Concepte d’externalitat
2. El problema del medi ambient
3. Internalització de les externalitats
TEMA 5. Informació incompleta 1. Selecció adversa
2. Risc moral
3. El paper de l’Estat
TEMA 6. Monopoli natural 1. Ineficiència del monopoli
2. Regulació del monopoli
3. Economies de xarxa
TEMA 7. Eficiència i equitat 1. Funcions de benestar social
2. Justícia distributiva
3. Conflicte entre eficiència i equitat
TEMA 8. Elecció col·lectiva 1. Demodràcia directa
2.Democràcia representativa

Tema 9. Fallades de l'Estat 1. Problemes d'agència
2. Burocràcia
3. Grups d'interès
TEMA 10. Ingressos Públics 1. Costos de la imposició
2. Imposició óptima
3. Deute públic
TEMA 11. Estat del Benestar 1. Lluita contra la pobresa
2. Sanitat
3. Sistema de pensions
4. Educació