Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16224007
MATEMÀTIQUES I/16224008
MATEMÀTIQUES II/16224009
ESTADÍSTICA II/16224104