Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.