Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16224007
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16224004
ECONOMETRIA I/16224114
MICROECONOMIA/16224103
ESTADÍSTICA II/16224104
ECONOMETRIA II/16224115