Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16214004
MATEMÀTIQUES I/16214008
MATEMÀTIQUES II/16214009