Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
Examen parcial que pot ser tipus preguntes curtes o tipus test (en aquest cas les respostes errònees resten punts).
20% nota final de l'assignatura
Proves de desenvolupament
A2
B1
C3
C4
L'examen final de l'assignatura consta de dues parts:
Primera: preguntes curtes o tipus test (en aquest cas les respostes errònees resten punts). (30-40% de la nota de l'examen)
Segona: resolució de problemes (amb formulari de màxim 2 fulls). (60-70% de la nota de l'examen)
80% nota final de l'assignatura
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria és igual a la prova de desenvolupament però la nota d'aquesta prova és el 100% de la nota final de l'assignatura.