Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A4
28 28 56
Pràctiques a través de TIC
A4
A7
B2
B5
C4
4 25 29
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A7
B2
B5
C4
27 31 58
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A4
1 0 1
Proves pràctiques
A7
B2
C4
1 0 1
Proves objectives de tipus test
A4
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat