Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i del professor. Detectar els coneixements previs dels estudiants. Descobrir els interessos i motivacions dels alumnes. Transmetre els objectius que es persegueixen. Detallar els continguts de l’assignatura. Explicar la metodologia de treball que es seguirà. Comunicar i deixar clars els criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Transmissió de manera expositiva de coneixements, mitjançant l’explicació dels continguts dels diferents temes pel professor, però amb la participació activa dels estudiants.
Pràctiques a través de TIC Realització d'una activitat d'avaluació continuada realitzada en equip mitjançant les TIC.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Activitats per a relacionar i consolidar coneixements, amb una perspectiva fonamentalment d’actuació professional. Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema, exercici, cas pràctic..., relacionat amb la temàtica de l’assignatura
Atenció personalitzada Temps que el professor dedica a l’atenció i resolució de dubtes i consultes, tant teòriques com pràctiques o d’un altre caire, dels estudiants. A més, el professor orienta i guia el procés d’aprenentatge dels alumnes, així com ofereix les indicacions oportunes per a la correcta elaboració de les activitats docents a desenvolupar pels estudiants. Aquesta atenció es realitza en el despatx del professor en les hores d'atenció establertes.