Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A4
A7
B2
B5
C4
Realització en equip i exposició a classe d'un vídeo, explicant i analitzant una temàtica empresarial relacionada amb l’assignatura.
15%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A7
B2
B5
C4
Participació a les classes teòriques i pràctiques, i lliurament de pràctiques en equip al llarg del curs 10%
Proves objectives de tipus test
A4
Prova parcial teòrico-pràctica tipus test 15%
Proves pràctiques
A7
B2
C4
Prova integral (examen final) de continguts pràctics, consistent en la resolució d'exercicis i casos pràctics. 30%
Proves objectives de tipus test
A4
Prova integral (examen final) de continguts teòrics, consistent en preguntes tipus test. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de la qualificacions obtingudes en les diferents parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries).

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 30% la part teòrica i un 30% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació de les activitats (que pondera un 40%).

Durant la realització de les proves integrals (exàmens), tant de la 1a convocatòria com de la 2a convocatòria i, si és el cas, de la convocatòria addicional, els estudiants no podran tindre al seu abast cap tipus de dispositiu de comunicació i transmissió de dades (en el seu cas, hauran d'estar apagats i guardats).